Pozivamo predstavnike/ce obrazovnih i naučnih ustanova, predstavnike/ce strukovnih udruženja i udruženja roditelja i učenika/ca, predstavnike/ce sindikata u obrazovanju, udruženja građana/ki koji se bave obrazovanjem, mladima i rodom, medija i sve druge zainteresovane, da se prijave za učešće na okruglom stolu.

Cilj skupa je okupljanje predstavnika/ca različitih subjekata koju učestvuju u procesu kreiranja i sprovođenja obrazovnih politika, tj. institucija, civilnoga društva i naučne zajednice kako bi javnosti ponudili/e svoja viđenja primene politike rodne ravnopravnosti u procesu školovanja, s naglaskom na osnovnom obrazovanju.

Ovim skupom CELAP nastoji da otvori/nastavi debatu o zastupljenosti nekih tema koje obrađuju rodnu inkluzivnost u ranim fazama obrazovnih procesa:

1. Kakva vrsta i oblik podrške se očekuje od upravnih i organizacionih struktura u procesu rodne senzibilizacije i prilikom uvođenja načela rodne ravnopravnosti u nastavu (obrazovanje i vaspitanje) u osnovnim školama?

2. Na koji način učesnici/ce u procesu obrazovanja i vaspitanja
dece, u osnovnim školama (nastavno osoblje, psholozi/škinje i pedagozi/škinje, roditelji i staratelji/ke), učestvuju u prenošenju ili razgrađivanju rodnih stereotipa tokom svakodnevne interakcije s decom?

3. Koja je i kakva uloga muškaraca u nezi i brizi o deci od najranijeg uzrasta? Da li put ka smanjivanju maloletničke delikvencije i sprečavanju reprodukcije porodičnog nasilja podrazumeva aktivnije učešće očeva i muških rođaka u školskom i vanškolskom radu s muškom i ženskom decom?

4. Na koji način deca i mladi kao aktivni/e kreatori/ke sopstvenog identiteta razumevaju uticaj stereotipnih rodnih uloga na sopstvene životne izbore i životni put?

Na skupu će biti predstavljen izveštaj „Principi i praksa rodne inkluzije u osnovnom obrazovanju u Evropi“. U izveštaju se razmatraju definicije roda u obrazovnim sistemima odabranih evropskih država, uticaj rodnih stereotipa na uspeh u školi i odabir pravaca daljeg školovanja, te načela na kojima su zasnovane aktivnosti koje podstiču ukidanje rodne diskriminacije u školama u Evropi. Takođe, biće izloženi primeri aktivnosti kojim se sprečavaju različiti oblici diskriminacije.

via Žene sa Interneta

Advertisements